Consideracions inicials

És responsabilitat del participant conèixer tots els aspectes del reglament.

Amb la inscripció el participant accepta aquesta normativa i les condicions de participació

Els participants han de respectar i tenir cura del medi ambient, evitant qualsevol tipus de contaminació.

Inscripció

La inscripció és personal i intransferible, doncs el fet d'inscriure's implica l'acceptació d'aquesta normativa i les condicions de participació.

Tota la informació sol·licitada en el procés d’inscripció ha de ser certa. L’organització no es responsabilitza de les falsedats o errades que el participant faci constar en el moment d’inscriure’s.

Acceptar el descàrrec de responsabilitat i la declaració d’aptitut física que apareix en el formulari d’inscripció.

Gestió de baixes. L’organització posa a disposició del participant la possibilitat de contractar una assegurança de cancel·lació. En cas de no contractar aquesta assegurança, no es procedirà a cap devolució sota cap cas, incloent lesions, accidents, viatges, etc..

Canvi de nom. Fins a dos mesos abans l'organització cobrarà 50 euros per aquesta gestió, i, fins a un mes abans l'organització cobrarà 100 euros per aquesta gestió. Passat aquest termini no es permetrà cap canvi de nom sota cap cas.

Assegurança de cancel·lació. Es contracta només en el moment de formalitzar la inscripció i la seva contractació és opcional. Aquesta assegurança permet la devolució del 100% de l’import de la inscripció i dels serveis contractats en cas de baixa fins a dos mesos abans de la prova, i, del 50% fins a un mes abans. Passat aquest termini no es realitzarà cap devolució sota cap cas, incloent la suspensió o la modificació del recorregut de l'esdeveniment per condicions adverses o de força major alienes a l'organització.

Devolucions. L'import de la inscripció no serà retornat sota cap concepte, incloent la suspensió o la modificació del recorregut de l'esdeveniment per condicions adverses o de força major alienes a l'organització. En cap cas, es posposarà l'esdeveniment a una altra data. Els participants que tinguin contractada l’assegurança de devolució se’ls passarà automàticament la inscripció a l’edició següent amb les mateixes opcions contractades.

En l’apartat d’inscripció es detallarà què inclou i quins extres i serveis addicionals es poden contractar.

Certificat mèdic obligatori

La organització sol·licitarà al participant un certificat mèdic que verifiqui l’estat físic i la capacitat per a participar a l'esdeveniment. Per això s’haurà de descarregar i omplir el següent formulari.

 • El certificat l’ha d’omplir un metge capacitat a l’efecte, amb signatura i número de col·legiat.
 • En ell s’especificaran les proves que ha estimat el metge que per edat o risc s’han realitzat.
 • El participant declara que tota la informació exposada en el certificat mèdic es certa.

Participants

Obert a tots els majors de 16 anys a 31 de desembre de l'any de celebració de l'esdeveniment.

Els menors de 18 anys hauran d'entregar l'autorització dels seus tutors legals.

Es permetrà la participació als menors de 16 anys prèvia autorització dels seus tutors legals i prèvia autorització de la pròpia organització en funció de les proves i del seu currículum esportiu.

Cada participant es fa responsable del seu estat físic abans de començar la prova i accepta participar sota la seva responsabilitat. En casos de malaltia i/o discapacitat ha de comunicar-ho a l'organització, reservant-se el dret de permetre la seva participació.

El dopatge està prohibit. Amb el registre cada participant accepta les normes de dopatge, que són obligatòries a l’esdeveniment, Amb el registre, cada participant declara no violar, abans o durant l’esdeveniment, la llei orgànica 3/2013 de protecció de la salut de l’esportista i lluita contra el dopatge en l’activitat esportiva.

Els participants han de seguir les instruccions dels oficials de la competició i les autoritats públiques, Els oficials de competició tenen autoritat per desqualificar a qualsevol nedador.

Cada participant relleva de tota responsabilitat als organitzadors i qualsevol persona física o jurídica que participi en l'organització d'aquesta travessia.

El recorregut pot ser alterat si les condicions meteorològiques ho recomanen, arribant a la suspensió de la prova, sota decisió inapel·lable del Comitè Tècnic de Seguretat.

L'organització no es fa responsable de la pèrdua d'objectes personals dels participants. Per tal d'evitar-ho, preguem no deixar objectes de valor en les bosses del guarda-roba.

Nedadors

El nedador haurà d'acreditar un temps màxim de 60' en 3000 metres en una competició oficial o haver assolit un repte semblant.

A tots els nedadors se'ls hi entregarà un casquet de bany i un joc de 6 calcomaníes amb el número de dorsal d'ús obligatori per motius de seguretat.

Portar un casquet diferent al proporcionat per l'organització comportarà la desqualificació del nedador.

Cada nedador ha de procurar-se un acompanyant que el seguirà des del punt de trobada amb els caiacs. En cas de no disposar d'acompanyant ha d'informar a l'organització amb suficient antel·lació per contractar-ne un a càrrec del nedador.

Tots els banyadors per a aigües obertes s’ajustaran als criteris de FINA per al que fa a materials i procediments d’aprovació. No s’autoritzarà a participar a cap nedador amb banyadors no homologats en les llistes oficials de la FINA. Excepcionalment, i, degut al caràcter obert de la prova, es permetran els "swimskins" sota aprovació prèvia de l'organització.

En cas d'abandonament o de transport sanitari, el nedador quedarà automàticament desqualificat i s’haurà d’informar a l'organització.

Caiaquistes

L'acompanyant s'incorpora a la prova al punt de trobada determinat per l'organització i seguirà al seu nedador per fora del canal nedable i quan el nedador necessiti del caiac, aquest sortirà del canal per atendre aquesta necessitat.

Al caiaquista no se'l permet navegar davant del nadador, en aquest cas seria desqualificat. El caiaquista pot navegar darrera o al costat.

El caiaquista no pot interferir en la navegació de la resta de participants en benefici del seu nedador, en aquest cas seria desqualificat.

En cas d'abandonament o de transport sanitari, el caiaquista serà rellevat per un reserva que disposarà l’organització i serà decisió del nedador continuar o abandonar.

Competició

El dia abans de la prova hi haurà una reunió tècnica o briefing, on es donaran les darreres informacions sobre la prova i s'entregarà el material d’ús obligatori. L'assistència al briefing és obligatòria.

La prova estarà regida pel reglament FINA d'aigües obertes.

La prova serà supervisada per jutges de natació.

Els oficials de competició tenen autoritat per desqualificar a qualsevol nedador que no segueixi el reglament de la competició o vulnerin els principis de joc net.

Cronometratge amb xip electrònic

En cas de disposar de sistema de cronometratge amb xip electrònic, el nedador ha de portar-lo obligatòriament.

En cas d'abandonament, el participant haurà de retornar el xip a l'organització.

En cas de pèrdua del xip el nedador serà desqualificat i haurà d'informar als jutges i a la direcció de la prova, abonant 10 euros en concepte de pèrdua de xip.

Avituallament

Cada nedador ha de portar el seu propi avituallament per tal d'evitar incompatibilitats entre els productes consumits habitualment i els proporcionats per l'organització.

L'avituallament es realitza des de l'aigua, sense recolzar-se en cap punt mòbil, podent ser desqualificat per aquesta circumstància.

L'avituallament també es pot fer fent peu a terra o a un punt fix, però, sense prendre cap avantatge avançant la seva posició, fet que comportaria la seva desqualificació.

Els nedadors demanaran el producte i seran abastits mitjançant cistelles d'on agafaran el producte.

Mesures de seguretat

En un primer nivell de seguretat trobarem els caiacs, que desenvolupen la tasca de pilotatge, guia i avituallament dels nedadors.

En un segon nivell de seguretat trobarem les embarcacions a motor, realitzant tasques de pilotatge, seguiment, avituallament, rescat, evacuació, obertura i tancament.

En un tercer nivell de seguretat trobarem els equips de terra, que ens poden facilitar atenció de Primers Auxilis o el trasllat a un centre hospitalari.

També tenim a la nostra disposició els equips d'emergències de la zona.

Es disposarà d'un servei mèdic per atendre qualsevol necessitat d'un participant.

Comitè Tècnic de Seguretat

El Comitè Tècnic de Seguretat és el responsable en les preses de decisions que afecten a la seguretat de l'esdeveniment, autoritzant-lo, realitzant canvis de recorregut o decretant la suspensió del mateix.

El Comitè Tècnic de Seguretat avaluarà les condicions climatològiques i de seguretat de la zona en el moment de realitzar-se la prova, així com les mesures de seguretat que envolten l'esdeveniment.

Definim un Protocol de Celebració – Cancel·lació de la prova genèric, flexible a les circumstàncies associades al moment de dur-se a terme l'esdeveniment:

Protocol de Celebració-Cancel·lació de l'esdeveniment

El vent, la boira, el cabal del riu i la temperatura de l'aigua són les 4 variables climatològiques principals a tenir en compte.

Considerarem en un segon terme les previsions meteorològiques i la seva afectació en el transcurs de l'esdeveniment.

Queda per sobre de qualsevol decisió de l'Organització els avisos de Protecció Civil i els serveis d'emergència.

També es tindran en compte els mitjans de seguretat i pilotatge associats. Els factors, entre d'altres, seran el nombre de caiacs, la preparació dels caiaquistes, el nombre d'embarcacions i els mitjans de rescat i evacuació.

Obligació a no finalitzar la prova

L'organització es reserva el dret a obligar a no continuar la prova a qualsevol dels participants per garantir la seva seguretat.

A continuació s’exposen alguns casos en els que membres de l'organització posaran fi a l’aventura obligant a pujar als participants a una embarcació de suport:

 • Empitjorament de les condicions climatològiques o de l'estat del riu que posin en perill als participants de la travessia.
 • Sempre que un participant mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent o qualsevol altre signe que impedeixi nedar amb normalitat..
 • Participants que no segueixin les indicacions de seguretat de l'organització.
 • Quan el nedador faci la senyal de socors, aixecant un o dos braços.
 • No superar els temps de tall establerts per la Direcció Tècnica de la prova.

Els oficials de competició i els voluntaris de les embarcacions vetllaran per la seguretat del nedadors i podran obligar a qualsevol nedador a abandonar la prova per garantir la seva seguretat.

Assegurança

L'organització disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i una altra d'accidents, tal i com marca la legislació vigent, de manera que tots els participants estaran coberts.

Descàrrec de Responsabilitat i Declaració d'aptitud física

La inscripció a la prova implica l'acceptació de les normes i l'adequada preparació del participant per a la travessia, i que és conscient de la duresa de les condicions meteorològiques que es pot trobar en l'entorn on es disputa la prova. En aquest sentit, el participant eximeix l'organització dels possibles problemes de salut derivats de la participació en la cursa.

Els participants inscrits a la prova entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat en la competició i per tant, exoneren de tota responsabilitat a l'organització de la prova i convenen en no denunciar a l'entitat organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, així com tampoc iniciar cap reclamació de responsabilitat civil a les citades parts. A aquests efectes, en el moment de la inscripció, el participant haurà de marcar la casella d'acceptació del descàrrec per formalitzar la inscripció.

L'organització recomana a tots els nedadors que facin un test de 3000m en piscina.

L'organització no recomana apuntar-se a la prova si el resultat del test de 3000m en piscina és superior als 60 minuts.

L'organització recomana que tots els participants es facin anualment una revisió mèdica amb prova d'esforç.

En els darrers anys, amb la popularització dels esports a l’aire lliure i de llarga distància, malauradament, es produeixen cada vegada més morts entre els participants; és per això que l'organització insisteix molt en anar amb compte.

Recordem que l'assegurança de la prova no cobreix cap patologia com l'infart de miocardi.

Dades Personals

En compliment de l’establert en la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOPD, la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i, el RD 1720/2007, del 21 de desembre, xswim project informa, i, el participant accepta que totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis de recollida de dades en la pàgina www.ultraebre.com són incorporades a un fitxer automàtic de caràcter personal del que és responsable xswim project.

L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial és:

 • Administrar la seva participació a l'esdeveniment.
 • Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies i vídeos.
 • Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat de retroalimentar la organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar la cursa.
 • Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitats col·laboradores de xswim project, així com els patrocinadors de l'esdeveniment.

Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans esmentades a favor de xswim project.

En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació. dret a l’oblit, portabilitat i oposició comunicant-ho a xswim project, mitjançant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Responsable del fitxer:

 • Nom: Associació esportiva xswim project
 • Adreça: Avinguda Joan XXIII, 41, Esc C, En 1a
 • Codi Postal: 08320
 • Localitat: El Masnou
 • Província: BARCELONA
 • NIF/CIF: G66632985
 • Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • WEB: www.xswimproject.com

A més, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web té com objetiu establir un canal de informació, comunicació i serveis entre els seus clients i empleats a través de Internet.

Autorització d'ús d'imatges

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, xswim project demana consentiment als esportistes o tutors legals dels menors d’edat per poder publicar fotografies on apareguin els esportistes o els menors, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.

Els esportistes o tutors legals dels menors d’edat accepten amb la formalització de la inscripció a l'esdeveniment que la imatge seva o del menor pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades per xswim project en:

 • Pàgines web
 • Filmacions destinades a difusió pública
 • Fotografies per a revistes o publicacions
 • Presentacions digitals

Llistes d'espera

Una vegada s'hagi arribat al límit de participants en un esdeveniment, l'organització obrirà una llista d'espera amb els participants que s'hagin quedat fora de l'esdeveniment.

L'organització resoldrà en un termini no inferior a les 72 hores prèvies a l'esdeveniment la participació o no dels participants en espera sota estricte ordre d'inscripció.

nutrisportgr telepizzagr Coca-colagr SBHOTELSgr squaligr diet box gr REFIXgr

 

tivenysgr xertagr tortosagr ampostagr esportcatlogr gencatlogr idecelogr fmqvgr

 

BSwimgr nutriexpergr SWICOredgr sportsticksgr RedNessgr 4colors2gr ubaldogr EdgarEndrinogr eblancogr